O NAMA

OSNOVNI PODACI O ŠKOLI

Škola je upisana kod Privrednog suda u Podgorici 16.12.2004. godine, Rješenjem broj 8-
0004723/002 pod nazivom: JU SREDNJA ELEKTRO-EKONOMSKA ŠKOLA sa sjedištem u
Bijelom Polju, Ul. Volođina b.b.
Srednja elektro-ekonomska škola u Bijelom Polju, počela je sa radom 02.01.1992.godine pod
nazivom: Mješovita srednja škola – Bijelo Polje .
Djelatost Škole je:
Srednje obrazovanje za rad i dalje školovanje u trajanju od tri i četiri godine, područja rada
elektrotehnika i ekonomija, pravo, administracija.
Učenici obavljaju praksu u školskoj radionici i u autoelektričarskim, elektroinstalaterskim i
elektromehaničarskim radionicama u gradu kao i kod poslodavaca sa kojim su sklopili ugovor
o dualnom obrazovanju (za treći nivo stručnosti).
Profesionalna praksa se takođe obavlja na isti način po zakonu predviđeni broj dana.
607 učenika raspoređenih u 29 odjeljenja, tri sektora i 8 obrazovnih programa, od čega
devet na četvrtom stepenu i tri na trećem stepenu stručnosti.
Nastavni proces realizuju 56 nastavnika teorijske i praktične nastave, a koletiv ima 73 radnika.

I pored toga što po broju učenika i uposlenih radnika ne pripada velikim školama, predstavlja
izuzetno složen obrazovno vaspitni, a i poslovni sistem.
Naša Škola na osnovu dosadašnjih rezultata rada, ocjena stručnih organa, opremljenosti,
organizacije rada, i dr. spada u kategoriju solidnih. No, i pored toga što svake godine školu
opremamo sve više, zahtjevi Aktiva su sve veći za nastavnim sredstvima kako bi novi
programi i nove tehnologije bile učenicima što bliže.